เทศบาลตำบลควนเสาธง

เทศบาลตำบลควนเสาธง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ถนนแม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074-601537 , 074-601434 โทรสาร : 074-601539
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05930404@dla.go.th